Política de privadesa

1. Responsable del tractament de les seves dades personals:

a) Representant del tractament: ESPORTS DE NEU SOLDEU-INCLES, S.A amb seu social Carretera General, s/n (edifici d’ENSISA), AD100 Tarter (Principat d’Andorra) i número de Registre Tributari S-700159-E (en el successiu, “ENSISA”).

b) Representant del Responsable del tractament a la Unió Europea. Si vostè pertany a la Unió Europea, l’informem que el representant de la UE és :  Compliance Gap Mitigation, S.L. ENSISA@compliancegapmitigation.com.

c) Delegat de Protecció de Dades: ENSISA l’informa que, per a qualsevol qüestió relacionada amb la protecció de dades, vostè pot contactar amb el seu delegat de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic.
 

2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

En compliment del requerit per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, l’informa que qualsevol dada personal que vostè faciliti a ENSISA passarà a formar part dels corresponents fitxers titularitat d’ENSISA degudament inscrits a l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.
 

3. Disposicions relatives al tractament de dades personals de menors i/o tercers:

3.1. No es poden facilitar dades personals que no siguin de titularitat de la persona que les facilita. No obstant, en cas que fos justificable que això succeeixi, la persona que faciliti les dades personals assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular d’aquestes de tot el previst en aquesta política de privadesa.

3.2. En els supòsits de tractament de dades personals d’un menor d’edat, aquest garanteix a ENSISA que compta amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela per a que ENSISA tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa. D’igual manera, en els supòsits de tractament de dades personals d’una persona que tingui el seus drets limitats, aquesta garanteix a ENSISA que compta amb l’autorització dels titulars de la seva tutela o curatela per a que tracti les referides dades personals de conformitat amb l’establert en aquesta política de privadesa.
 

4. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

4.1. Finalitats del tractaments:

ENSISA podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

 1. Contacte i servei d’atenció a l’usuari: Mitjançant el número de telèfon i el correu de contacte indicats tant en aquesta Web com en l’esmentada Política de Privacitat, el formulari de contacte de la Web i el servei d’atenció a l’usuari o xarxes socials, ENSISA recollirà i tractarà les seves dades personals, amb la finalitat de gestionar correctament les seves sol·licituds d’informació o drets, i les seves consultes o reclamacions;

 

Dades personals sol·licitades: nom, cognom, correu electrònic i número de telèfon.

 

 1. Anàlisi d’ús, funcionament i millora de la Web: Mitjançant les cookies i altres tecnologies de rastreig que ENSISA posa al seu dispositiu, sempre tenint en compte les indicacions del seu consentiment, ENSISA> recollirà i tractà les seves dades personals per a millorar la seva experiència i els nostres serveis analitzant la seva navegació i com interactua amb nosaltres en la Web;

Dades personals sol·licitades: direcció d’IP, tipus de dispositiu amb el que accedeix a la Web, temps de permanència en la Web, pàgina web visitada anteriorment, etc.

 

 1. Exercici dels drets: ENSISA tractarà les seves dades de contacte per autentificar, en la mesura del possible, la validesa de les sol·licituds d’exercici de drets (veure l’apartat 6 d’aquesta política de privadesa) i per comunicar-li qualsevol violació de seguretat que pugui comportar un alt risc per als seus drets i llibertats.

 

Dades personals sol·licitades: nom, cognom, còpia del Passaport/DNI o NIE, número de telèfon i correu electrònic.

 

4.2. Base jurídica dels tractaments:

Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de les següents bases jurídiques:

 1. El consentiment informat que vostè manifesta en contactar amb nosaltres mitjançant el vostre número de telèfon i correus electrònics que aquesta Web posa a la seva disposició, unit al nostre interès legítim per a atendre la seva sol·licitud, consulta, notificació o reclamació;

 

 1. El consentiment exprés que vostè ens dona per permetre’ns descarregar al dispositiu amb el qual vostè accedeix a aquesta Web les cookies  (galetes i resta de tecnologies de rastreig) que no són necessàries per al correcte funcionament del lloc web; i

 

 1. El compliment d’obligacions legals que hagi de complir ENSISA com a Responsable del Tractament de les seves dades.

 

4.2. Termini de conservació de dades:

En general, les seves dades personals es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats establertes en aquesta política de privadesa. Posteriorment, les seves dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin en prescriure les responsabilitats legals derivades del tractament de què es tracti, de conformitat amb la legislació aplicable. Un cop aquest termini prescrigui, es procedirà a l’eliminació de totes les dades personals dels usuaris i/o clients.
 

5. Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):

5.1. En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:>

 1. Proveïdors de serveis d’ENSISA que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’ENSISA i de conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;

 

 1. Tercers que no tinguin relació amb ENSISA, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable; i/o (2) detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics; inclosa la investigació de possibles violacions, i

 

 1. Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides.

5.2. ENSISA no realitza transferències internacionals de dades personals de conformitat amb l’establert pel Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea (en endavant, “RGPD”).
 

6. Drets en relació amb les seves dades personals:

En compliment de la LQPD, i els reglaments que la desenvolupen, ENSISA l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic, a la que hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb l’RGPD, si vostè es troba en la Unió Europea, a banda dels anteriors drets vostè també podrà exercir els següents drets:

 • dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades, dret a oposar-se al tractament;
 • en aquells casos en que el tractament es basi en el seu consentiment, el seu dret a retirar el seu consentiment sense que això afecti a la licitud del tractament de dites dades basades en el consentiment previ a la seva retirada; i
 • dret a interposar una reclamació davant una autoritat de control de l’àmbit de la Unión Europea en matèria de protecció de dades.

Vostè podrà exercir els anteriors drets enviant una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic, a la que hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.
 

7. Seguretat:

ENSISA li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.
 

8. Canvis en la Política de Privadesa:

Aquesta política de privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; per l’anterior, li recomanem que consulti aquesta política de privadesa de manera freqüent.
 

Última actualització: 28 d’abril de 2021